Tidplanering för produktion

Byggnadsekonomi erbjuder tidplanering för produktion med lång erfarenhet och yrkesskicklighet.

Byggnadsekonomi har byggt upp ett unikt tjänstekoncept som gör det möjligt att uppnå den ofta inom bygg eftersträvade 5D- processen också i praktiken. Med hjälp av vårt koncept kan våra kunder anamma arbetsmetoderna och använda kunskaperna som verktyg för att lättare kunna överblicka och styra projektet. Tidplanen, som en del av helheten, gagnar såväl beställare, konsulter och projekterare som entreprenörer och byggplatsingenjörer. Kunden får ut största möjliga nytta av 5D- processen som består av följande delområden: 3D- modellering, kostnadsstyrning, tidplanering och 4D simulering.

Tidplanering i olika skeden

Med hjälp av tidplanen lägger man grunden för en kostnadseffektiv produktionsledning.

Skedestidplan

➢ Byggs upp baserat på areor och volymer.
➢ Visualiseras med hjälp av en zonbaserad 3D modell.
➢ Anger de grundläggande arbetsmomenten, med geografisk position, beroenden, tillgänglighet och grundläggande byggplatsplanering.
➢ Möjliggör simulering och visualisering av alternativa lösningar.

Huvudtidplan, delmål, kritiska linjer

➢ Huvudtidplanen byggs upp baserat på mängder, platser och resurser i projektet. Byggnadsekonomi upprättar en strukturplan som berikas med mängder och resurser direkt från kalkyldatabasen. Planeringen utförs med hjälp av linjär planering i plats- tid schema. På detta sätt säkerställer man den optimala användningen av tid, plats och resurser i projektet.
➢ Alternativa produktionslösningar, resurslösningar och utförandeordning analyseras och visualiseras i tidplanen, samt vid behov även i 3D och 4D simulering.

Produktionstidplan

➢ I takt med att projekteringen framskrider ökar detaljnivån i produktionstidplanen. Produktionstidplanen återkopplar till huvudtidplanen och satta delmål och leveransdatum verifieras.
➢ Produktionstidplanen ligger som grund för uppföljning och styrning av projektet.
➢ Den plats- och resursbaserade produktionstidplanen möjliggör effektiv projektuppföljning, riskevaluering och evaluering av framdriftplaner.

Detalj tidplan och arbetsberedning

➢ Byggnadsekonomi tillhandahåller underlag för en detaljtidplan, så som kostnadskalkyl, mängder per plats, resurs- och kostnadsreservationer.
➢ Byggnadsekonomi har även kontroll över tillkommande och avgående arbeten, utgående från PM och ÄTA hanteringen i projektet.
➢ Detaljtidplanen omfattar även kopplingen till byggplatslogistik.

Linjär tidplanering

➢ Byggnadsekonomi arbetar med linjär tidplanering och en tidplaneringsteknik som bygger på plats- tid- schema.
➢ Tekniken möjliggör optimering av tidplanen för effektiv och optimal resursanvändning och minimering av risker i produktion.
➢ Tekniken, processen och teorin utvecklades i Finland under åren 1980-2000 på Tekniska högskolan i Helsingfors.
➢ Byggnadsekonomis konsulter är de mest rutinerade tidplaneringskonsulterna i Norden när det gäller linjär tidplanering.

Gedigna meriter

Byggnadsekonomis konsulter har lång erfarenhet av tidplanering. I synnerhet i Finland har Byggnadsekonomis konsulter utmärkt sig som en unik resurs i de största, intressantaste och svåraste byggprojekten på flera år. Som exempel kan nämnas, renoveringen av Svenska Teatern, byggprojekten i Fiskehamnen, renoveringen och byggandet av hela kvarter i Vallila samt renoveringen av köpcentret Forum.

Företag som Skanska, NCC, Hartela och BTH Bygg har valt Byggnadsekonomi för att utbilda deras personal, både i process, teknik och i användandet av mjukvara produkten Vico Schedule Planner.

Läs mer om vår utbildning i Vico Schedule Planner tidplanering här.