Komplett kostnadskalkylservice

Byggnadsekonomi har en komplett kostnadskalkylservice från tidiga skeden hela vägen fram till produktion. Vi erbjuder mångsidiga kalkyltjänster inom bygg, anläggning, el och VVS. Vi har idag en process som kombinerar erfarna kalkylatorers sätt att tänka och arbeta, med det senaste inom tekniken. Vi implementerar systemet på ett unikt och specifikt sätt beroende på projektets upplägg och anpassar hela processen enligt kundens önskemål.

Vi använder den vassaste och nyaste tekniken som ett hjälpmedel för att nå de bästa resultaten för varje unikt projekt. Vi i företaget arbetar med en unik 5D process och till skillnad från våra konkurrenter är vi oberoende av en specifik mjukvara. I stället använder vi de verktyg som bäst lämpar sig för den aktuella situationen och projektets uppbyggnad.

Heltäckande tjänstekoncept

Byggnadsekonomi har identifierat de centrala problemområdena inom produktionsstyrning och tagit fram ett heltäckande koncept som gör det möjligt att styra projektet på alla plan. Vi levererar korrekt resultat, inom utsatt tid och i det format våra kunder önskar. Genom kompetensöverföring kan våra kunder utveckla sina egna processer inom 3D och BIM.

Vi arrangerar vid behov konsultering och utbildning inom BIM, för produktion, modellering och planeringsteknik.

Kostnadskalkylen i olika skeden

Kostnadskalkylen går att tillämpa i projektets olika skeden

Byggnadsekonomi har utvecklat en process där kalkylatorn redan i ett mycket tidigt skede identifierar modelleringsformen och -noggrannheten. Eftersom man med hjälp av vårt unika koncept redan i de tidigaste skedena i planeringen kan göra en modellbaserad kostnadskalkyl går det att styra projektet i önskad riktning. Vi har expertkunnande inom alla olika skeden då det gäller kostnadsberäkning. Det går att dela in kostnadskalkylverksamheten i flera olika skeden.

Ramskede

Vi har de verktyg och den kompetens som krävs för att göra en detaljerad kostnadskalkyl enbart baserad på projektets grundläggande information. På basen av underlaget kan vi leverera alternativa lösningar och modeller redan i detta skede. En kostnadskalkyl i ramskedet kan ses som en projekteringshänvisning. Med den kan man slå fast budgeten redan innan ett enda streck är ritat och ha den som grund för och hänvisning till projekteringen.

Skisskede

Vi kan leverera en modellbaserad kostnadskalkyl redan i skisskedet. Det finns möjlighet att bygga en 3D modell för mängdavtagning och visualisering i detta skede. Vi kan dra nytta av våra egna och beställarens tidigare erfarenheter och använda dem som underlag för kostnadskalkylen. Ett annat alternativ är att använda våra verktyg för tidiga skeden och använda skisshandlingen som grund och på detta få en mer exakt kostnadskalkyl.

Programhandlingsskede

I programskedet gör vi i regel upp en 3D modell som ger en mycket detaljerad kostnadskalkyl. Vi använder oss av vår unika process som bygger på rutin och erfarenhet.

Systemhandlingsskede

I systemhandlingsskedet analyserar och finslipar vi informationen i kostnadskalkylen och 3D modellen från programhandlingen. Vi har effektiva verktyg att spåra kostnadsförändringar med och kan på detta sätt ge beställaren chans att påverka projektet i önskad riktning och i ett tidigt skede skrida till åtgärder för att minimera risker och styra helhetsutvecklingen för projektet.

Bygghandlingsskede

I bygghandlingsskedet går vi på djupet med att analysera informationen i kostnadskalkylen och 3D modellen. Detaljnivån i kostnadskalkylen är hög då projekteringen gått framåt. Det går att utläsa mycket exakta uppgifter ur databasen för en bättre kontroll på projektet.

Produktionsskede

I produktionsskedet av processen ligger fokus på mängdavtagning och skedes visualisering för produktion.

Programförändringar

Vi erbjuder fullt stöd för hantering av PM. Principen ligger i att vi uppdaterar 3D modellen och kostnadskalkylen efter den nya handlingen och får ett snabbt resultat som vi enkelt kan jämföra med det föregående.

ÄTA- hantering

Vi jobbar i nära samarbete med beställaren och ger snabba svar på kostnadsutredningar. Underlagen för modellen och kostnadskalkylen kan variera allt från en handskiss till en IFC modell levererad av konsulten. Nyckeln här är erfarenhet, och att kunna leverera snabbt och tillförlitligt.