BIM och 3D Modellering

BIM är en förkortning av Building Information Model. BIM kan med fördel användas i projekterings- bygg- och förvaltningsprocesser. Byggnadsekonomi har ett expertkunnande inom samtliga processer.

Byggnadsekonomi använder moderna verktyg för att skapa nya arbetssätt, till skillnad från många andra som försöker datorisera ett föråldrat arbetssätt. Med vår stora erfarenhet och breda kunnande kan vi med hjälp av BIM effektivera processerna och med våra modeller kan kunderna dra största möjliga nytta av fördelarna med virtuellt byggande. Vi ordnar utbildning inom BIM som gör det möjligt för företag att utveckla sina egna processer.

På marknaden idag råder okunskap om vad BIM egentligen är och många saknar den kunskap som krävs för att kunna utnyttja fördelarna med BIM maximalt. Vi på Byggnadsekonomi har idag en utarbetad process som utnyttjar tekniken på bästa sätt och låter oss fritt välja den bästa metoden för varje specifikt ändamål.

Vi tar inte avstånd från att använda kundens egen 3D modell för kostnadskalkylen, förutsatt att 3D modellen håller måttet för att produkten vi levererar skall hålla högsta kvalitet. Finns det brister i 3D modellen och den inte uppfyller kraven, gör vi upp en egen 3D modell som är uppbyggd enligt våra processer som baserar sig på vår stora erfarenhet inom branschen, men också utnyttjar kundens kunskap på området.

Tyvärr är det vanligt i dagens läge att företag, speciellt de som handlar med mjukvara, använder sina kunder som testpiloter för att bygga upp sina egna system. Så är inte fallet på Byggnadsekonomi, eftersom vi är oberoende av vilket program vi använder. Vi har skapat unika processer och vi har inget behov att låta våra kunder vara försökspersoner inom teknikutveckling. Däremot för vi gärna en interaktiv dialog med kunden för att båda parter skall kunna tillgodose nyttan med modellen till fullo.

3D modellen i olika skeden

Skisskede

Byggnadsekonomi kan göra upp en pålitlig och fungerande modell redan i skisskedet. Trots att underlaget ofta är handritat och levereras i pdf- format, medför det inga problem för oss, eftersom vi har möjlighet att kalibrera det och få en så exakt skala som möjligt. I detta skede jobbar vi i nära samarbete med beställaren för att på bästa sätt kunna tillgodose dennas önskemål och kunna bygga upp en 3D modell som på bästa sätt motsvarar beställarens behov.

Exempel på vad kunden ofta önskar hjälp med är: stomlösningar, modeller på fasader och standard på stomkomplettering. Andra punkter vi ofta fokuserar på är ytor och rumsfunktioner där vi använder våra verktyg för kalkyl i tidiga skeden.

Program- System- och Bygghandlingsskede

På Byggnadsekonomi lägger vi stor vikt både vid att bygga upp en utomordentlig modell och vid att leverera en noggrann kalkyl redan i programskedet. Detta underlättar sedan arbetet med båda kalkylen och 3D modellen i system- och bygghandlingsskedet. I programskedet kommer underlaget i DWG- format och en enkel bygg/rumsbeskrivning finns oss då tillhanda. Detta möjliggör att vi kan bygga upp en tillförlitlig 3D modell att använda i arbetet i system- och bygghandlingsskedet.

Förvaltning

Byggnadsekonomi har tagit fram ett helhetskoncept som ger oanade möjligheter att dra nytta av 3D modellen inom förvaltning. Vår process går ut på att i förvaltningsskedet använda oss av den detaljerade 3D modellen vi byggt upp för produktion. Vår största satsning för tillfället är att ta fram ännu effektivare databashantering som lämpar sig specifikt för förvaltning. Den heltäckande databasen vi byggt upp i produktionsskedet lämpar sig utomordentligt väl att användas som grund i förvaltningen.